Понедельник, 10.12.2018, 22:15Приветствую Вас Гость

Պատանի Պատմագետների Ակումբ

Каталог файлов

Главная » Файлы » Հայոց Պատմություն » Ռեֆերատներ Կուրսայիններ և դիպլոմայիններ

Կիլիկիան Հայաստան
[ Скачать с сервера (172.5 Kb) ] 08.01.2013, 03:05

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ

 

1.            êÙµ³ï ëå³ñ³å»ï, §Ä³Ù³Ý³Ï·ñáõÃÛáõݦ

2.            ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóÇ §Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÛáõݦ óñ·` ì³ñ³· ²é³ù»ÉÛ³Ý, ºñ¨³Ý

1982Ã.

3.  ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, ì»Ý»ïÇÏ, 1862Ã

4.  êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý §êÛáõÝÇùÇ ä³ïÙáõÃÛáõݦ,óñ·.`².²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1986

5.  лÃáõÙ ÎáéÇÏáëóÇ §Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõݦ óñ·.` Ø. ²í·»ñÛ³ÝÇ, ì»Ý»ïÇÏ 1951Ã

6.   Ð »ÃáõÙ å³ïÙÇã /ä³ïÙáõÃÇõÝ/ óóñ³ó, ºñ¨³Ý 1981

7.   ê³Ùí»É ²Ý»óÇ §Ä³Ù³Ý³Ï·ñáõÃÛáõݦ

 

 

8.   Al-Dahabi (De’but XXIV s.), Les dynasties de l’Islam, extraits (1260-1317) trad, A. Ne’gre, Damas 1979

9.   Moufazzall (de’but XIVs.) Histoire des soultans mamlouks, extraits (1260-1317) trad. E. Blochet, Paris 1929

10. Makrizi (de’but XVs.) Histoire d’Egypte, trad. E. Blochet, Paris 1900-08

11. Makrizi, HIstorie des sultans mamlouks (1250-1308) Paris 1837 

12. Aboulfeda (de’but XIV s) Ge’ographia, trad. Reinaud, Paris, 1848

13. Barhebraeus (XIII), Chronographie, trad. E. Wallis Budge, Oxford, 1932

14. ̳Õϳù³Õ, ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ϳ½Ù Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý »ñ¨³Ý 1965Ã

 

15. Rubrouck G., Voyage dans l’empire mongol, trad. C. et P. Kappler, Paris 1985

 

      16. ÎÉá¹ ØáõóýÛ³Ý, ÎÇÉÇÏÇ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ

 Ø³Ýñ ųٳݳϷñáõÃÛáõÝ` ¹³ëÏ³Ý Ñ³Û»ñ»Ýáí Ññ³ï.` ì.гÏáµÛ³ÝÇ ºñ¨³Ý 1956

17. Ð³Û ÄáÕáíñ¹Ç ä³ïÙáõÃÛáõÝ, 8Ñï. ºñ¨³Ý1974-1987

18. ÜÇÏáÉ³Û ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, §²ñ³µ³Ï³Ý »ñÏÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõݦ ѳï. I, »ñ¨³Ý 2003

19. Ô¨áݹ ²ÉÇß³Ý §êÇëáõ³Ý¦, ì»Ý»ïÇÏ 1885

20. úñÙ³ÝÛ³Ý, ²½·³å³ïáõÙ, 1912-1913ÃÃ

21. ĸ ¹³ñÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñ, Ññï. È.ʳãÇÏÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý 1950Ã

22. â³Ùã»³Ý Ø.  III Ñï. (ì»Ý»ïÇÏ 1784-1789) ºñ¨³Ý 1984-1985

23. Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð. ºñÏ»ñ, ºñ¨³Ý 1977

24. Ð³Û³Ï³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý  12Ñï., ºñ¨³Ý 1974-1987

25. Г. Микаелян, Ереван 1958

26.²ñÙÇÝ» гɳçÛ³Ý, ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ»ñ¹³ù³Õ³ùÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý 2006

      

27. Ph. Hitti History of Arabs, London 1962

28. Khowaiter A.  Baibars  the first, London 1978

29. Irwin R.  The MIddle East in the Middle Ages (1250-1382) London 1986        

Категория: Ռեֆերատներ Կուրսայիններ և դիպլոմայիններ | Добавил: Արայ
Просмотров: 501 | Загрузок: 69 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Категории раздела
Ռեֆերատներ Կուրսայիններ և դիպլոմայիններ [53]
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Գնահատեք Մեր Աշխատանքները
Всего ответов: 158
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz